Luxury Jordan 7days 4nights
Luxury Jordan 7days 4nights
ทัวร์ ยุโรป ยุโรป Premium
ราคาเริ่มต้น 67,999
รหัสทัวร์ Luxury Jordan 7days 4nights
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  2 อัมมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครัค– เมืองอคาบา
  3 อควาบา – BOAT CRUISE - วาดิรัม (WADI RUM CAMP) – JEEP TOUR -วาดิรัม
  4 วาดิรัม (WADI RUM) – เพตรา PETRA
  5 เพตรา - DEAD SEA - อัมมาน
  6 อัมมาน – อัจลุน -เจอราช – สนามบิน
  7 ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : อัมมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครัค– เมืองอคาบา
อาหาร :    

3
สถานที่ : อควาบา – BOAT CRUISE - วาดิรัม (WADI RUM CAMP) – JEEP TOUR -วาดิรัม
อาหาร :    

4
สถานที่ : วาดิรัม (WADI RUM) – เพตรา PETRA
อาหาร :    

5
สถานที่ : เพตรา - DEAD SEA - อัมมาน
อาหาร :    

6
สถานที่ : อัมมาน – อัจลุน -เจอราช – สนามบิน
อาหาร :    

7
สถานที่ : ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
Luxury Jordan 7days 4nights

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
27 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
69,999
68,999
67,999
12,000
-
30 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
69,999
68,999
67,999
12,000
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com